Targowisko Drukuj

Zarządzenie nr  1/2020

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie : zmiany Zarządzenia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

nr 9/2011 z dnia 8.06.2011r.

Zgodnie z umową użytkowania targowiska przy ul. Fr. Sójki w Odolanowie zawartą w dniu 2 stycznia 2002 roku w Odolanowie pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów a Zakładem Usług Komunalnych oraz   § 8  Umowy rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim przy ulicy Franciszka Sójki w Odolanowie zarządzam co następuje:

§ 1

1. Targowisko zostaje podzielone na  III strefy rezerwacji miejsc na placu targowym z uwagi na kryterium lokalizacji.

2. Wprowadza się następujące strefy rezerwacji:

STREFA 1 – dogodne położenie, najwyższy wskaźnik umowy rezerwacji, najwyższy wskaźnik handlowy, największy ruch wśród kupujących.

STREFA 2 – dogodne położenie, wysoki wskaźnik umowy rezerwacji, wysoki  wskaźnik handlowy, zaawansowany  ruch wśród kupujących.

STREFA 3 – niski wskaźnik umowy rezerwacji, niski wskaźnik handlowy, zmniejszony ruch wśród kupujących.

3. Wprowadza się nowe opłaty za rezerwację od jednego miejsca handlowego na targowisku przy
ul. Fr. Sójki w Odolanowie na dzień tygodnia środa i sobota za jeden miesiąc w wysokości:

STREFA 1 – 33,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT,

STREFA 2 – 29,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT,

STREFA 3 – 24,00 zł netto + obowiązkowy podatek VAT.

4. Wprowadza się nowe opłaty za rezerwację od jednego miejsca handlowego na targowisku przy
ul. Fr. Sójki w Odolanowie na dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek za jeden miesiąc
w wysokości:

STREFA 1 – 15,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT,

STREFA 2 – 15,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT,

STREFA 3 – 15,00 zł netto + obowiązkowy podatek VAT.

5. Wprowadza się nowe opłaty za energię elektryczną od jednego miejsca handlowego na targowisku przy ul. Fr. Sójki w Odolanowie na każdy dzień tygodnia za jeden miesiąc w wysokości:

- za jeden dzień targowy – 14,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT – korzystanie z wagi,

- za jeden dzień targowy – 37,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT – korzystanie z innych urządzeń.

6. Opłata rezerwacyjna obejmuje :

- rezerwację miejsc handlowych,

- dostęp do wody pitnej,

- parking dla osób handlujących – wjazd od ul. Bartosza,

- sprzątanie stanowisk i wywóz śmieci z miejsc handlowych.

§ 2

Z dniem wejścia niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie  nr 9/2011 z dnia 8.06.2011r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku.

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych